Algemeen Overleg Gegevensuitwisseling in de zorg

Voorzitter,

 

Elektronische gegevensuitwisseling is voor veel mensen een angstigste gedachte. Dat is niet zo vreemd. Je eigen gezondheid is iets heel persoonlijks. Je wil dan ook niet dat iedereen – laat staan werkgevers en zorgverzekeraars - daar zomaar in kunnen kijken. Mensen willen niet dat hun privacy wordt geschonden. Deze angst moeten we wegnemen door alle aspecten rondom privacy aan de voorkant goed te regelen en te borgen. De patiënt is te allen tijden de baas over zijn of haar eigen medische gegevens en geeft zélf toestemming om dit te delen of niet. Aan de andere kant is er ook het verhaal van foute medicatieoverdracht of paniek omdat niet duidelijk was dat iemand allergisch is voor penicilline. Wanneer de zorg erom vraagt wil iedereen dat jouw hulpverlener over de juiste informatie beschikt.

 

Voorzitter,

 

Helaas moet ik constateren dat elektronische gegevens uitwisseling in de zorg nog niet optimaal verloopt en dat er kwetsbaarheden zijn. We laten op deze manier kansen liggen. Op het gebied van patiëntveiligheid, maar ook als het gaat om het goed benutten van een schat aan informatie die besloten ligt in zorg-data. We mogen geen kansen laten liggen om te komen tot betere behandelingen op basis van top Nederland wetenschappelijk onderzoek. Goede ontsluiting van data is hierbij cruciaal.  

 

Deze kansen moeten én kunnen wij niet laten liggen. Want door een goede gegevensuitwisseling kan de gezondheidszorg nog meer verbeteren. Tijdens werkbezoeken aan onder andere het Haga Ziekenhuis en Philips is mij gezegd dat het van belang is dat de zorgverleners minimaal toegang moeten krijgen tot de meest basale informatie. Zeg maar je persoonlijke digitale EHBO-trommel met daarin de medische voorgeschiedenis, een actueel medicatieoverzicht, inzicht in allergieën en behandelbeperkingen. Voor de VVD is het dan ook essentieel dat medische gegevens op een veilige manier – waarin de privacy goed is gewaarborgd - in één elektronisch dossier komen. Is de minister dit met mij eens? Wanneer kan elke Nederlander beschikken over een persoonlijk dossier met hierin minimaal de meest cruciale levensreddende informatie zoals medische voorgeschiedenis, medicatieoverzicht, allergieën en behandelbeperkingen?

Welke stappen gaat de minister zetten om ervoor te zorgen dat data-uitwisseling sneller en beter gaat plaatsvinden en wat is daarbij de rol van het Informatieberaad? Wat is het tijdspad en de gewenste ambitie? Kortom, wat is de stand van zaken rondom het Persoonlijk Gezondheidsdossier?

 

Voorzitter, de VVD betreurt de recente incidenten die hebben plaatsgevonden met betrekking tot data-uitwisseling. Medische dossier horen niet thuis in de bajes en op een site van een ziekenhuis kom je om geïnformeerd te worden en niet besmet te worden door ‘cookies’. Het is goed dat de nieuwe Autoriteit Persoongegevens waar dat nodig is zijn tanden laat zien. Maar dit moet de discussie omtrent gegevensuitwisseling in de zorg niet verlammen. Het is éssentieel dat er nu goede en snelle stappen worden gezet. Ik wil de minister dan ook vragen om de verschillende acties die zijn genomen samen te brengen onder één versnellingsagenda elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Zo ja, kan de Kamer verder worden meegenomen in een dergelijke resultaatgerichte agenda?

 

Centraal in het ‘Jaar van de Transparantie’ stond het beschikbaar stellen van relevante informatie over de zorg voor patiënten, zodat zij op basis hiervan een keuze kunnen maken voor een bepaalde zorgverlener. Op dit punt zijn mooie resultaten geboekt. Hoe gaat dit zijn vervolg krijgen? Er ontbreekt echter nog informatie over de GGZ en langdurige zorg. Graag wil ik van de minister weten welke stappen er worden gezet om deze informatie ook toegankelijk te krijgen.

 

Voorzitter, ik ben heel erg trots dat onze astronaut André Kuipers tot twee keer toe in de ruimte medische experimenten heeft kunnen uitvoeren. Als we hiertoe in staat zijn dan zou het toch mogelijk moeten zijn om op korte termijn de fax in museum Boerhave te zetten. En een veilige elektronische gegevens uitwisseling in de zorg in 2016 de standaard te laten zijn.