Schriftelijke vragen over het niet actief melden van medische missers

Vragen van de leden De Lange en Rutte (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het niet melden van een medische misser (ingezonden 23 juli 2016)

 

1    1)  Heeft u kennis genomen van de berichtgeving van het RTL Nieuws van donderdag 21 juli 2016  rondom het opnieuw verzwijgen van medische missers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis?[1]2]

2)     2) Wat is uw reactie op deze berichtgeving en wat is uw reactie over het wederom niet in eerste instantie zelf actief melden?

3)  Vindt u dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voldoende in staat is om dergelijke onderzoeken te toetsen? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening van de hoogleraren Bruinse en Visser dat wanneer een baby overlijdt door een medische misser de IGZ bij het onderzoek zou moeten worden ondersteund door extra externe expertise van gynaecologen en verloskundigen in bijvoorbeeld de bepleite vorm van een landelijke taskforce? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5) Zijn de huidige onderzoeken naar babysterfte uitgebreid genoeg en wordt hierbij gekeken naar alle aspecten van A tot Z rond het verloop van de zwangerschap tot aan het trieste moment van het overlijden van de baby?

6)  Wat is uw oordeel over het gevoel van ‘machteloosheid’ die ouders voelen wanneer het ziekenhuis zelf het onderzoek mag doen naar het overlijden en wat zou hieraan kunnen worden gedaan?

7) Ziet u hierin een nadrukkelijkere rol voor de IGZ om de betrokken ouders hierin te begeleiden en als vraagbaak te kunnen fungeren? Zo ja, wanneer gaat de IGZ deze rol vervullen? Zo nee, waarom niet?

8)  Bent u van mening dat de IGZ ten alle tijden naast de ouders moet gaan staan?