Schriftelijke vragen over het bericht dat Amsterdam een 'Turks' ziekenhuis krijgt

Vragen van de leden Azmani en de Lange (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht “Amsterdam krijgt 'Turks' ziekenhuis” 


1) Bent u bekend met het bericht 'Amsterdam krijgt 'Turks' ziekenhuis’? 1


2) Is bekend waarom in dit geval gesproken wordt van een 'Turks' ziekenhuis? Ziet dat op financiering, directie of anderszins?


3) Is bekend met welke binnenlandse en/of buitenlandse middelen dit ziekenhuis gefinancierd wordt?


4)  Vindt de Minister van SZW dit een wenselijke ontwikkeling in het licht van de integratie en participatie van mensen met een Turkse achtergrond in Nederland?


5) Bent u met de VVD van mening dat dit juist bijdraagt aan een parallelle samenleving in Nederland?


6) In hoeverre wordt er op toegezien dat de vrijheden en gelijkheden in dit land in een dergelijk ziekenhuis worden gerespecteerd? 


7) In hoeverre wordt gewaarborgd dat een ziekenhuis in Nederland voor iedereen toegankelijk is, zowel qua werknemers als patiënten. En dat er bijvoorbeeld geen onderscheid wordt gemaakt op basis van religie of etniciteit?


8) Kan de Minister van VWS aangeven of het Turkse ziekenhuis inmiddels een WTZi-aanvraag heeft gedaan alsmede de vragenlijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft ingevuld?


9) Op welke termijn zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek brengen aan het ziekenhuis om vast te stellen of zij aan alle eisen voldoen om kwalitatief goede zorg te leveren?


10) Op welke manier wordt geborgd dat binnen het Turkse ziekenhuis dezelfde normen en waarden worden nageleefd als in andere Nederlandse ziekenhuizen, zoals de mogelijkheid dat een vrouwelijke patiënt door een mannelijke arts wordt behandeld?


1. http://nos.nl/artikel/2131950-amsterdam-krijgt-turks-ziekenhuis.html