Inspectierapporten openbaar

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet. Deze wet over het openbaren van inspectierapporten biedt meer zekerheid en voorspelbaarheid voor ondernemers en (zorg)instellingen. Op voorstel van de VVD wordt de communicatie na een herinspectie ook in de wet vastgelegd. Je moet per slot van rekening de kans krijgen om te verbeteren en bij een positieve herinspectie moeten deze gegevens dan ook op het internet te vinden zijn.


INBRENG VVD WIJZIGING VAN DE GEZONDHEIDSWET EN WET OP DE JEUGDZORG TENEINDE EEN MOGELIJKHEID OP TE NEMEN TOT OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

 

Donderdag 6 oktober 2016Voorzitter,

Vandaag de dag hebben wij meer informatie voor handen dan ooit tevoren. Zo weten we binnen no-time welke restaurants hun hygiëne niet op orde hebben. En weten we welke ziekenhuizen hun zaakjes wel, of juist helemaal niet onder controle hebben. Via online media vliegt informatie razendsnel op ons af. De keerzijde daarvan is dat we niet altijd weten of deze informatie actueel is of juist niet. Dat is zorgelijk, want we willen allemaal de beste keuze kunnen maken, gebaseerd op actuele, volledige informatie. Bijvoorbeeld wanneer het over onze gezondheid gaat, of over de gezondheid van onze familie en naasten. Hierbij is het dus belangrijk dat we goed geïnformeerd worden over de kwaliteit van zorg en dat deze kwaliteit gewaarborgd wordt. Op deze manier kunnen we ons zelfstandiger en beter laten informeren. Want de VVD wil dat mensen de ruimte krijgen om op basis van goede en juiste informatie een keuze te maken.

Voorzitter, vandaag spreken wij over de mogelijkheid tot het openbaren van informatie door vier verschillende inspecties. Zij doen onderzoek naar de kwaliteit van onder meer zorginstellingen. Dat is goed, want mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg in een ziekenhuis, verpleeghuis of bij de jeugdzorg goed en veilig is. Openheid is een middel ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De VVD onderschrijft dit dan ook. Maar de manier waarop de communicatie wordt vormgegeven zal bepalend worden of deze mogelijkheid ook daadwerkelijk bij zal dragen aan een gevoel van veiligheid.

Is de minister het met de VVD eens dat naast het publiceren van het inspectierapport zelf en de (eventueel) opgelegde sanctie het belangrijk is dat de situatieschets kort wordt samengevat in een webtekst in begrijpelijk Nederlands?

Voorzitter,

De VVD vindt het openbaren van inspectierapporten goed. Maar hiertegenover staat dat de manier waarop een rapport tot stand komt moet werken aan een veilige en open cultuur. Want het is belangrijk dat mensen op de werkvloer zelf ook weten wat er mis is gegaan en hiervan kunnen leren. In hoeverre staat openheid en het leeraspect op gespannen voet met elkaar?

De twee weken standstill periode zal worden gebruikt om onjuistheden – daar waar mogelijk - direct te herstellen. Maar deze periode moet ook gebruikt worden om na te denken over een goede communicatie van bijvoorbeeld een zorginstelling naar buiten toe. Maar ook naar de patiënt/familie of naasten toe. Een negatief inspectierapport heeft niet alleen een grote impact voor de instelling, maar ook voor de patiënten en werknemers. Hoe kan worden geborgd dat de communicatie tussen de betrokken inspectie en instelling zo optimaal mogelijk wordt voorbereid, voordat dit naar buiten toe gaat?

Voorzitter,

De VVD staat positief tegenover het voornemen dat er één AMvB komt waardoor er wordt meegewerkt aan de kenbaarheid van de openbaarmaking van de rapporten. Het moet namelijk voor de betrokken onderneming of instelling duidelijk zijn wat er gaat gebeuren zodat hierop geanticipeerd kan worden. Daarom wil de VVD graag van de minister een toezegging of sowieso de volgende punten in de AMvB worden meegenomen:

-    Beschrijving welke toezichtinformatie precies openbaar wordt gemaakt?

-    Wat is de wijze en vorm waarop de toezichtinformatie openbaar wordt gemaakt?

-    Wat is de maximale duur waarop de toezichtinformatie op internet beschikbaar blijft?

- En de mogelijkheid van het openbaar maken van de reactie/zienswijze van de betrokkene op de toezichtinformatie.

Op welke termijn is de minister voornemens de AMvB naar de Kamer te sturen? De VVD is het met D66 en het CDA eens dat het goed zou zijn als de beide Kamers in een voorhang van vier weken worden meegenomen.

Voorzitter,

Toezicht is ook op verbetering gericht. De breed gedragen wens om te komen tot meer openheid mag er niet toe leiden dat we na een tijdje terugkijken en concluderen dat ondernemers onnodig zijn benadeeld. Deze wet heeft betrekking op diverse inspecties waar de maatschappelijke impact van de diverse onderzoeken sterk met elkaar verschillen. Wat voor waarborgen zijn er voor ondernemers en instellingen ingebouwd – naast de standstill termijn – om de ernst van de tekortkoming te wegen en de mate waarin hierover wordt gecommuniceerd? Een voorbeeld uit het leven gegrepen. Een mus vliegt naar binnen bij een groentewinkel. Hij wil de vogel weer de vrijheid geven. Dat mag niet want het gaat om een beschermd diertje. Bij een controle krijgt de groenteboer dan ook een berisping. Wordt het rapport van zo’n voorval openbaar gemaakt? Hoe gaan we dit afwegen tegen een grootschalig onderzoek naar medische missers en een angstcultuur bij een bepaalde afdeling van een Academisch Ziekenhuis? Graag een nadere toelichting van de minister op dit punt? In welke mate zal deze weging als kader een plek krijgen in de AMvB?  Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en de balans mag nooit uitslaan naar een klimaat van ondernemertje pesten. Ondernemers en instellingen moeten de kans krijgen om zich te kunnen verbeteren en dat bij een positieve herinspectie deze gegevens dan ook worden gepubliceerd. Het is voor de VVD dan ook van groot belang dat dit in de AMvB komt te staan. Hierin zal ook per sector en categorie beschreven moeten worden hoe de herinspectie vorm krijgt en welke termijnen daaraan worden verbonden. Is de minister dit met mij eens? Hierover heb ik dan ook een amendement ingediend. In de wet is nog geen moment van evaluatie opgenomen. Op welke termijn is de minister voornemens om de werking van deze wet te evalueren?

Voorzitter, tot slot de voorgenomen gefaseerde uitvoering van de verschillende inspecties. Het is natuurlijk van belang dat er een goede uitvoering van de wet komt. Maar er moeten wel meters worden gemaakt. Voorzitter, de beoogde termijnen zijn wat de VVD betreft wat te lang. Kan de minister aangeven waarom het respectievelijk drie jaar voor de IGZ duurt en voor de NVWA zelfs nog langer?  Welke stappen gaan gezet worden in de tussenliggende periode? Op welke wijze zal de Kamer worden geïnformeerd over de voortgang en eventuele problemen waar de inspecties tegenaan lopen?

Voorzitter,

Mensen moeten op basis van actuele en juiste informatie een keuze kunnen maken. Door een grotere rechtszekerheid en voorspelbaarheid weten betrokkenen, ondernemers en instellingen met deze wijziging van dit wetsvoorstel beter waar zij aan toe zijn. Er moet worden opgetreden tegen bedrijven en instellingen die de normen niet naleven. Want, u eet toch ook niet in een restaurant als u weet dat de hygiëne niet op orde is? Of u wilt toch ook niet behandeld worden in een ziekenhuis waar niets geleerd wordt van medische missers?