Schriftelijke vragen over de medische gevolgen van hulptelevisieprogramma's

Vragen van het lid De Lange (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medische gevolgen van hulptelevisieprogramma’s (ingezonden op 24 november 2016)

 


1. Heeft u kennis genomen van de berichten: ‘Misleiding deelnemers bij hulp-tv RTL’ en     ‘Nu durft ze niet meer te lachen’ (NRC Handelblad, 23 november 2016)[1]

2. Wat is uw reactie op de ervaringen die in de artikelen worden beschreven van de     mensen die aan deze hulptelevisieprogramma’s hebben deelgenomen?

3.   Wat is uw oordeel in dit kader over de uitvoering van de zorgplicht door betrokken     behandelaars en welke rol speelt hierin het behandelplan?

4.    Is het feit dat het vaak kwetsbare mensen betreft en om goed bekeken      televisieprogramma’s gaat, wat u betreft reden voor de zorgverlener om extra     zorgvuldigheid te moeten betrachten?

5.  Is het zo dat betrokkenen ten alle tijden inzage zouden moeten kunnen krijgen in het     eigen behandelplan en dat deze desgevraagd door de zorgverleners verstrekt moet     worden?

6. Wat is de verantwoordelijkheid van zorgverleners om de betrokkene volledig te     informeren over alle consequenties die een behandeling met zich mee kan brengt? Zo     ja, kunt u dit nader toelichten?

7. Bent u van mening dat de ervaringen die in dit artikel worden beschreven op een goede     wijze invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid? Zo nee, wat schort hier aan?  

8. Kunt u voor zover mogelijk inzicht geven in de aard van het onderzoek door de Inspectie     voor de Gezondheidszorg (IGZ) ‘naar mogelijke “structurele problemen” bij de bij het     programma betrokken tandkliniek CDC’?

9. In welke mate houdt de IGZ bij signalen  toezicht op de negatieve uitwassen van     hulptelevisieprogramma’s waar het gaat over de kwaliteit van de medische behandeling     en de geleverde psychische ondersteuning en (na)zorg?

10. Zijn de signalen zoals die in het artikel beschreven een aanleiding voor de IGZ om hier     nader onderzoek naar te doen?